Kontoret

Forunderlig Arkitektur AS (Forark) eies og drives av arkitektene Feileacán McCormick & Kristoffer Bundlie. Kontoret holder til i Oslo med en satellitt i Brussel. På tross av at Forark er et ungt arkitektkontor har vi bred erfaring innen faget med klare visjoner for det som blir skapt.

Forark forener god kunnskap om naturlige materialer med satsning på moderne teknologi, som VR og 3D-skanning.

Forark ble stiftet i 2016. Kontorets struktur gjør at vi påtar oss prosjekter på tvers av landegrensene.

Forark er et kontor som arbeider bredt innenfor arkitektfaget, også i grenselandet til andre fag. Vi tegner ikke kun klassisk byggeri. Vi arbeider også parallelt som en kunstnerisk virksomhet, tegner møbler og skaper romlige opplevelser utenom det hverdagslige. Vi driver med eksperimentell arkitektur hvor vi utforsker arkitekturens muligheter og arbeider stadig med å finne nye måter å kombinere teknologi og håndverk. I tillegg visualiserer vi for våre arkitektkollegaer sine prosjekter med VR/360-graders rendering eller klassisk rendering. Kombinasjonen av arkitektur og kunst inspirerer oss og er utviklende for kontoret.

Vi i Forark streber etter å tegne unike boliger hvor oppdragsgivers ønsker blir til skreddersøm gjennom kontinuerlig dialog mellom oppdragsgiver og oss. Vi ser på oss selv som rådgivere som formgir behovene oppdragsgiver ønsker å realisere. Hver kunde er ulik, hver tomt er på sitt sett unik. Vår rolle er å virkeliggjøre kundens ønsker samtidig som vi skaper en arkitektur som er tilpasset stedet.

Oss

Feileacán McCormick
cand.arch Partner Faglig leder

Mobil +47 97 90 56 46
fm@forark.no


Feileacán McCormick (f. 1987) er en arkitekt med mastergrad fra Det Kongelige Danske Kunstakademiets Arkitektskole i København (KADK). Han har også studert ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS).  Med en særlig interesse for samspillet mellom kunst & arkitektur har han opparbeidet seg stor kunnskap knyttet til arkitektur, foto, video og digitale medier (blant annet virtuell & utvidet virkelighet, 3D skanning/printing, dataspillmotorer). Han mener det å utforske og søke etter nye måter å registrere den fysiske verden på kan skape nye opplevelser og perspektiver av det kjente.

Kristoffer Bundlie
cand.arch MNAL Partner Daglig leder

Mobil +47 93 42 11 84
kb@forark.no


Kristoffer Bundlie (f. 1982) er en arkitekt med mastergrad fra Det Kongelige Danske Kunstakademiets Arkitektskole i København (KADK). Han har også studert ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og Arkitektur- og designskolen i Oslo (AHO). Før arkitektstudiene studert han  kunst ved Oslo kunstfagskole. Kristoffer er også utdannet møbelsnekker, hvor han fikk 4.plass i østlandsmesterskap for møbelsnekkere. Bakgrunn som møbelsnekker har gitt han øye for detaljer, naturlige materialer og rom. Kristoffer har jobbet for flere toneangivende arkitektkontorer før han startet Forark: Jensen & Skodvin, Carl-Viggo Hølmebakk, Knut Hjeltnes og Lund Hagem arkitekter.

Kompetanse

Forark søker lokal godkjenning for hver enkel byggesak, tiltaksklasse 1 hos Direktoratet for byggkvalitet – DIBK. Kontoret er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund – NAL. Forark er også tatt inn som en Wildcardbedrift hos NAL. Wildcard er en liste for kvalifiserte unge arkitektbedrifter i Norge.

Filosofi

Forark er et arkitektkontor med bredt fokus. Vi mener vår brede portefølje gir en meningsfull og dypere forståelse av helheten vi bygger og lever i. All god arkitektur krever et nøysomt og analytisk øye. For oss dreier disse skiftene i arbeidsform seg kun om endring i skala og kontekst. Det analytiske øyet, forståelsen av situasjon, bruk og uttrykk er det samme. Et godt stedstilpasset møbel krever en forståelse av rommet, bruken og uttrykket det skal gi. Møbelet skal også ha en identitet og være av et materiale som passer til bruken og til rommet den skal stå i. Disse skriftene drar oss fremover som kontor men også som menneske. Følelsen av rom og overflate er noe en må oppleve og kan ikke tilegnes teoretisk.

En bred portfolio gjør at vi klarer å se det større bildet, enn kun det lille huset som står i landskapet. En hver kontekst må forstås på riktig måte dersom et prosjekt skal lykkes å være noe mer enn kun vegger og tak.

 “God arkitektur klarer å tilføre noe mer enn plassen den krever.”

Stedstilhørighet

Hvert sted er et resultat av fysiske påvirkninger. Ingen steder er like. Forståelsen for at et hvert sted er unikt må tas på alvor. Stedets kvaliteter som vær, terreng, sol og utsikt ligger forankret i all vår prosjektering.

Vi i Forark mener at forståelse av naturen i seg selv ikke er nok. Konteksten og bruken må også avleses på riktig måte. Arkitekturen må ha kapasitet til å tilpasses stedet og de lokale forhold og behandle den omkringliggende naturen som en likeverdig motspiller. Med en forståelse av disse forhold kan vi skape en stedspesifikk og god arkitektur som tåler tiden og endringene som følger med den.

Forark sin arkitektur blir til ved forståelse av den unike situasjonen den skal stå i. På den måten vil naturen forme bygget og bygget forme stedet. Denne symbiosen kan gi stedet en forsterket identitet, eller føye seg inn blant det etablerte.

Arkitekturens rolle varierer fra prosjekt til prosjekt, men Forark sin rolle er alltid lik. Vi arbeider ut fra de samme verdier og holdninger til vårt kulturlandskap som til bylandskap. Hvert prosjekt blir først god arkitektur når det arkitektoniske formsvaret er tydelig forankret til stedet. Først da kan arkitekturen bringe noe tilbake til stedet det står i.

 

Miljø, materialitet & håndverk

I vår tids byggeskikk kommer ofte naturen i andre rekke. Det samme gjelder fokuset på materialer og det gode håndverket. Vi mener valg av holdbare materialer er utslaggivende for å få en god arkitektur. Forarks bakgrunn innen møbelsnekring gjør at vi verdsetter materialet og håndverket i det bygde. Forarks arkitektur blir til i tett dialog med de utførende håndverkerne.

Vi i Forark jobber med klare formsvar og en detaljert tektonikk. Vi mener god arkitektur skal ha en sensitivitet til naturens ressurser. Vi har sterkt fokus på naturlige materialer, som gjerne tilhører situasjonen den skal stå i. På den måten får Forarks arkitektur en følsom tilnærming til plassen.

Vi i Forark bruker “cutting-edge” digital teknologi i vårt arbeid. Med vår maskinpark har vi kapasitet til å 3D-printe våre ideer eller CNC-kutte prototyper av detaljer i 1:1. Vi kan utprøve våre ideer i en virtuell virkelig ved hjelp av 3D-skanner og vise hvordan det vil med VR-briller. Med denne teknologi er vi “fysisk” inne i alle våre prosjekter allerede når det er skisseprosjekt. Vi 3D-skanner omgivelsene (og eventuell eksisterende bygningsmasse) hvor prosjektet skal bygges for å fange den kompleksiteten og detaljrikdommen som er på stedet.

 

Eksperimentell undersøkelse

I vår moderne tid står vi stilt ovenfor nye utfordringer, muligheter og grader av kompleksitet. For å finne måter å svare på denne skiftende hverdagen som designere kan vi ikke lengre stole kun på de etablerte verktøy og narrativ som har båret oss frem til idag. Dette er spesielt aktuelt når det vi utformer skal vare i møte med det uforutsette.
Forark arbeider med å skape verktøy som lar oss “kjenne” på mulige, fiktive fremtider som en del av sin kunsteriske virksomhet. Ved hjelp av digitale verktøy som virtuell og utvidet virkelighet (VR & AR,) sammen med etablerte medier som tekst, film og installasjon/skulptur søker vi å finne nye innsikter og erfaringer. Erfaringene fra disse studiene gir oss erfaringer og refleksjoner vi ikke møter i hverdagen.

Arkitekturprosjekt

Forark deler arkitekturprosjektene opp i ulike bolker. Hver bolk representerer en milepæl i prosjektet.

Bolk 1 er en undersøkende fase hvor vi søker etter rammene for prosjektet og oppdragsgivers visjoner. Det er i denne fasen vi undersøker premissene som er gitt av plan og bygg for gjeldende kommune. Kommunekravene er i noen tilfeller førende og restriktive. Derfor er disse bestemmelsene noe av det første vi må ha oversikt over. Kommunekravene er alltid, i større eller mindre grad, førende for hvordan et prosjekt kan utformes.

Når det er gjort går vi i gang med registrering av tomtens kvaliteter. Det gjør at vi helt fra start av har en stedspesifikk analyse av tomten som vi tar med oss inn i designfasen. På bakgrunn av kommunebestemmelsene og registreringen utarbeides det enkle volumstudier. Volumstudiene tar utgangspunkt i dine behov og ønsker. På den måten danner vi allerede nå en stedspesifikk tilnærming, med dine ønsker som førende for utformingen. Vår rådgivende rolle ligger her i å samhandle tomtens naturlige forhold med oppdragsgivers ønsker.

 

Til innledende møte er det fint om oppdragsgiver tar med:

 • Bilder
 • Inspirasjonskilde (Kan være bilder, tekst, materialer osv.)
 • Tegninger over huset

 

I bolk 1 er det viktig at oppdragsgiver tar stilling til:

 • Hva er behovet og ønskene for prosjektet
 • Hvor stort vil du bygge
 • Hva er den økonomiske rammen for prosjektet? (Areal og budsjett har en direkte sammenheng)
 • Er det noen spesielle aspekter du ønsker at vi skal fokusere på? (Kvaliteter på tomt, eksisterende hus, nabo, utsikt, solforhold osv.)

 

Bolk 1 består av:

 • Innledende møte
 • Innhente relevante premisser fra myndigheter
 • Befaring med registrering
 • Analyser av tomt og situasjon
 • 3D-skanning
 • Forprosjektet leveres digitalt i skala 1:100, inkl. enkle plantegninger, volumstudier, solstudier, «volumfasader» av alle husets sider
 • Enkel illustrasjon av husets utside
 • Foreslag om plassering av prosjektet på tomt og ift. omgivelser
 • Utredning av alternative løsninger på en prinsipiell og oversiktlig måte

 

Bolk 1 avsluttes med en gjennomgang av Forark sitt forslag. Etter møtet får du overlevert tegningssettet for forprosjektet.

Bolk 2 er prosjektets viktigste fase. Med bakgrunn i Bolk 1 har vi nå fått en forståelse av stedet og kommet nærmere oppdragsgivers ønsker for prosjektet. Vi arbeider videre med oppdagelsene som ble gjort i Bolk 1 og bygger frem et solid konsept. Vi bruker oppdragsgiver aktivt for tilbakemeldinger på designet som vokser frem. Undersøkelsene foregår like mye fra innside ut som utside inn. Med det mener vi at innsiden er vel så viktig som utsiden. Begge deler må snakke sammen og stemme overens med landskapet og oppdragsgivers ønsker før det er solid nok. Vår rådgivende rolle er å finne et samspill mellom behov, design og måten prosjektet relaterer seg til situasjonen rundt.

 

Skisseprosjektet avgjør i vesentlig grad hvordan det ferdige prosjektet blir, det er derfor viktig at vi setter deg godt inn i forslagene vi kommer med. Vi bruker gjerne litt ekstra tid i denne fasen slik at vi unngår mange revisjoner. I utgangspunktet legges det opp til én revisjon av skisseprosjektet. Antall revisjoner av skisseprosjektet settes etter avtale.

 

I bolk 2 er det viktig at oppdragsgiver tar stilling til:

 • Svarte forprosjektet på dine ønsker?
 • Er det enkelte rom du ikke har behov for?
 • Hvilke materialer liker du?
 • Er det et spesielt uttrykk du er ute etter?

 

Bolk 2 består av:

 • Innledende møte
 • Foreta mer omfattende befaring og nødvendig registrering av eksisterende forhold
 • Vurdere behov for oppmåling av tomt (og evt. bygninger) der form og størrelse på tomta er krevende
 • Vurdere behov for engasjement av andre rådgivere
 • Skaffe digitalt kartgrunnlag med nødvendig måleriktighet/nøyaktighetsgrad
 • Arkitektonisk utforming og oppdeling av bygningsmessige volumer
 • Utvikle løsninger for utomhus og adkomst
 • Etablere hovedtrekk i teknisk føring og teknisk rom
 • Vurdere antatte etasjehøyder og fastsette posisjon for grunnplan
 • Vurdere prosjektets areal, volum og kostnader på et enkelt, men realistisk nivå
 • Utvikle arkitektonisk utforming og visuell karakter
 • Undersøke nødvendigheten av å gjennomføre en forhåndskonferanse
 • Situasjonsplan 1:500
 • Plantegninger 1:100 med inntegnede hovedfunksjoner
 • Fasader og snitt 1:100
 • Perspektiv/3D-visualisering/volummodeller. Visualisering i form av perspektiver, VR-fremvisning el. (etter avtale)
 • Materialbruk på overordnet nivå
 • Konstruksjonsprinsipp
 • Universell utforming (hovedprinsipper)

 

Bolk 2 avsluttes med en gjennomgang av Forark sitt forslag. Etter møtet får dere overlevert tegningssettet for skisseprosjektet.

 

I Bolk 3 fokuserer vi på å utarbeide det nødvendige underlagsmaterialet til byggesøknad. Vi benytter Byggsøk sin tjeneste for levere tegningene digitalt. Søknaden kan innsendes på ulike måter. Hvilket alternativ som er best, varierer fra prosjekt til prosjekt.

Før søknaden innsendes til kommunen må naboene varsles. Det kan være lurt å informere naboene om at du har byggeplaner i forkant av en nabovarslingsrunde, slik at de er forberedt på at du har byggeplaner. Naboene varsles med fasadetegninger og snitt. Naboene får 14 dager på seg til å komme med bemerkninger/kommentarer til prosjektet. Vet du at en nabo er spesielt opptatt av f.eks det store epletreet i hagen, er det fint om du informerer oss, slik at vi kan gjøre vårt til å imøtekomme naboens behov/bekymring med informative tegninger.

Forark er normalt ansvarlig søker, det vil si at vi er bindeleddet mellom tiltakshaver og myndigheter. Vi påser at myndighetene og kommunen får de opplysningene de trenger for å kunne ta stilling til tiltaket det søkes om.

 

I bolk 3 er viktig at oppdragsgiver tar stilling til:

 • Er skisseforslaget slik du ønsker (Klarer du å innrede huset som du ønsker)
 • Har prosjektet den fleksibiliteten du behøver (Kanskje er det noen rom/funksjoner som kan slås sammen)
 • Har de økonomiske rammene endret seg

 

Bolk 3 inneholder:

 • Tilpasninger etter endringer i romprogram, logikk og arealbruk (etter avtale)
 • Planløsninger hvor fast inventar skal være inntegnet
 • Fasader er bearbeidet til et prinsippnivå og vises som utsnitt i oppriss og snitt
 • Videreutvikle løsninger for utomhus og adkomst
 • Utarbeide alternative forslag på vesentlige aspekter for prosjektet (etter avtale)
 • Presentere for oppdragsgiver evt. alternative forslag til løsninger (etter avtale)
 • På prinsippnivå utforme teknisk struktur for bygget, i form av tekniske rom og føringsveier, horisontalt og vertikalt
 • Løse kommunikasjonslinjer ift. brann og andre sikkerhetskrav
 • Materialforslag
 • Brannceller, lys og luft blir prosjektert iht. gjeldende TEK
 • Dokumentasjon for rammesøknad
 • Oppfølging av byggesøknad mot kommunen og andre myndigheter
 • Søknaden inneholder: Situasjonsplan 1:500 eller 1:1000, plantegninger 1:100, takplan 1:100, snitt 1:100, fasader 1:100 med inntegning av relevante opplysninger, rivingstegninger (gjelder for ombygging) visualisering av eksteriør i form av perspektiver, arkitektonisk redegjørelse, redegjørelse dispensasjon (gjelder om søknaden er utenfor lokale bestemmelser)

 

Bolk 3 avsluttes når endelig vedtak er besluttet.

Bolk 4 består av at vi sammen går frem for å finne entreprenør og/eller håndverkere og innhente pristilbud på gjennomføringen av prosjektet. Målet er å få så nøyaktig oversikt over byggekostnadene som mulig og hvem som skal utføre selve byggearbeidet. Dette er svært viktig for at prosjektet skal bli vellykket.

 

Jo mer presist og gjennomarbeidet et tilbudsunderlag er, jo “riktigere” priser vil entreprenør/håndverkere og leverandører kunne gi. Dette innebærer at vi først produserer et underlag som består av tegninger, prosjektbeskrivelse, ønskede materialer og annet relevant informasjon. Underlaget vil ikke bare være grunnlag for prising, men vil la oss kunne kommunisere med potensielle håndverkere/entreprenører. Sammen med dem søker vi å finne kostnadseffektive og holdbare løsninger.

 

Det er underveis i denne prosessen at spørsmål som entrepriseløsning og anslått tidsperiode for gjennomføring blir avklart.

I bolk 4 er viktig at oppdragsgiver tar stilling til:

 • Er den noen håndverkere du ønsker å bruke
 • Hvordan ønsker du at prosjektet skal administreres
 • Hvilke materialer ønsker du å bruke (vegg, gulv, tak, fliser osv.)
 • Hvordan ønsker du å ha den faste innredningen (garderobe, bad, kjøkken, dører, vinduer osv.)
 • Ønsker du å gjøre noe selv (montere kjøkken, garderobe, legge parkett e.l.)

 

Tilbudsunderlaget vi produserer består av følgende:

Tegninger:

 • Relevante tegninger i passende skala for prising
 • Dør- og vindusskjema

Beskrivelser:

 • Romskjema
 • Beskrivelse av aktuelle løsninger og prosjektspesifikt arbeid som vil være del av prisingen

Bolk 4 avsluttes med at du inngår en kontrakt med et firma (eller flere utførende håndverkere) og søknad om igangsettelse sendes inn.

Bolk 5 er selve detaljprosjekteringsfasen der tegningssettet som skal brukes for å bygge produseres. Her tegnes de detaljerte løsninger for prosjektet i samarbeid med entreprenør/håndverker og eventuelle rådgivere. Dette samarbeidet (og tegningene som produseres) er svært viktig for å sikre intensjonen til prosjektet og påse at entreprenør/håndverkere får det underlaget de trenger.

 

Dette omfatter å tegne ut løsninger og detaljer, møte med entreprenør/håndverkere, holde oppdragsgiver og rådgivere fortløpende oppdatert og å sende nødvendige søknader. God kontakt med entreprenør/håndverkere gjør at vi kan løse eventuelle problemer på en rask og god måte, både før og etter byggeprosessen er igangsatt.

 

I bolk 5 er viktig at oppdragsgiver tar stilling til:

 • Hvilke detaljer og løsninger er kritiske for at prosjektet skal bli som tenkt
 • Materiale- og fargevalg

 

I detaljprosjektert produserer vi typisk følgende tegninger og underlag:

 • Situasjonsplan i 1:500/1:1000
 • Planer, himlingsplaner, snitt og fasadeoppriss i 1:50/1:100
 • Rivingstegninger (ved behov)
 • Bygningsdetaljer i passende målestokk (eksempelvis 1:5, 1:10, 1:20)
 • Skjema for dører og vinduer
 • Skjema for trapper, altan, balkonger og lignende
 • Skjema fast innredning, gulvbelegg, spesialdesignet/tilpassede møblering og lignende (etter avtale)
 • Møter med oppdragsgiver, entreprenør, leverandører, håndverkere, kommune og rådgivere
 • Annet (etter avtale)

 

Bolk 5 avsluttes når entreprenør/håndverkere har fått det underlaget de trenger for å fullføre arbeidet deres på byggeplassen.

Bolk 6 består av oppfølging på byggeplassen i tett samarbeid med oppdragsgiver og entreprenør/håndverkere frem til prosjektet er ferdigstilt. Med en skikkelig oppfølging kan Forark påse at alle involverte er samkjørte når det gjelder fremdrift og problemløsning. Vi vil bistå deg i å løse eventuelle utfordringer som oppstår underveis og generelt sikre god kvalitet og ivareta prosjektets intensjoner og ambisjoner.

Ønsker du å foreta endringer er det svært viktig at det meldes fra til Forark. Endringer etter gitt byggetillatelse kan få konsekvenser for godkjenningen som ble gitt. Det er derfor viktig at vi som ansvarlig prosjekterende får bistå deg vedr. endringene som ønskes.

Når prosjektet er ferdig avsluttet søker vi om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest slik at du kan ta bygget i bruk.

 

I bolk 6 er viktig at oppdragsgiver tar stilling til:

 • Hvor aktiv rolle Forark skal ha (oppfølging mot entreprenør/håndverkere)
 • Skal Forark ha faste byggemøter på byggeplassen

 

Bolk 6 inneholder:

 • Forløpende vurdere endringer som blir gjort og melde i fra til myndigheter dersom de er søknadspliktige
 • Holde tegningssettet ajourført iht. endringer/justeringer som blir foretatt (tegninger, skjema, lister, beskrivelse og andre dokumenter)
 • Utarbeide materialvalg (etter avtale)
 • Detaljtegninger (etter avtale)
 • Reviderte tegninger
 • «As-built» tegninger
 • Påse at farge/materialer blir ivaretatt etter oppdragsgivers ønsker på byggeplassen (angi materialvalg til produsenter, leverandører og håndverkere) (etter avtale)
 • Bistå med justeringer og endringer av fargevalg (etter avtale)
 • Bistå med utarbeiding av FDV-plan over prosjektet (dokumentasjon av bygget) (etter avtale)
 • Ved endringer sende oppdaterte arbeidstegninger til utførende håndverkere og ansvarlig utførende (etter avtale)
 • Sende samsvarserklæring for Forarks prosjektering til SØK
 • Avgi samsvarserklæring for Forak sine arbeider
 • Bistå ved evt. søknad om midlertidig brukstillatelse
 • Bistå ved utarbeiding av søknad om ferdigattest
 • Bistå ved evt. tilsyn
 • Delta i byggemøter (etter avtale)
 • Dra på befaring på byggeplass (etter avtale)
 • Delta i ferdigbefaringene
 • Skrive referat fra ferdigbefaringene
 • Bistå i prisforespørsel av endringsarbeider (innhente pristilbud og vurdere endringsarbeidet) (etter avtale)
 • Delta på ett-års befaring (vi ser da etter eventuelle feil og mangler som skal rettes innenfor den normalt kontraktfestede garantien)

 

Andre tjenester

Dronefotografering er en utmerket måte å vise eiendommen og dens beliggenhet i forhold til de lokale forhold, vi kan levere både stillbilder og film. Vi er RPAS-operatør i kategori 1 (RO1), har forsikringene i orden og setter sikkerhet høyt. Forøvrig er vi medlem i UAS Norway.

Nedbørsforsikring er inkludert i alle droneoppdrag. Skulle det regne, snø eller være for sterk vind til at flyvning kan gjennomføres finner vi ny tid kostnadsfritt!

Vi kan levere alt fra enkle skisser til fotorealistiske renderinger med bolig plassert på riktig plass i terreng. Alt vi trenger for å utføre jobben er et situasjonskart, material-referanser og et sett med fasadetegninger.

Arkitektur er vanskelig å fotografere siden det ofte er like mye sanselig som formen i seg selv som er det avgjørende. Med VR-visning vil du oppleve å være fysisk inne i rommet. Du kan bevege deg rundt, føle på hvordan det kan bli og se hvordan endringene vil påvirke dagens situasjon. VR gjør at vi kan gjøre akkurat som vi bruker å gjøre når vi oppdager nye steder og rom. Blikket vårt er flakkende, mens kameraet er statisk. Vanlige bilder er altså ikke tilstrekkelig til å gjengi opplevelsen av å være i eller i nærheten av et bygg.

VR-visning gir også rikt med muligheter for å teste ut alt fra smått til stort. Dette kan spenne alt fra volumundersøkelser, produktvisning til ferdige presentasjon av nye eller endrede bygg.

Kontakt Oss

For generelle henvendelser er vår epost addresse post@forark.no, ta gjerne også kontakt med oss direkte i Oslo eller Brussel.

Oslo

Islands Gate 2

0658 Oslo

fm@forark.no

+47 97 90 56 46

Satelittkontor Brussel

Chemin des Noces 22,

1410 Waterloo

kb@forark.no

+47 93 42 11 84